Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 100oC vào 2,5kg nước.

26/11/2020 100

Câu Hỏi:
Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ ${100}^{o}$C vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là ${30}^{o}$C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và nhiệt độ bên ngoài. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án D

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X