Khi dùng bếp củi để dun sôi 3 lít nước từ 240C người ta đốt hết 1,5kg củi khô.

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 15/11/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi dùng bếp củi để dun sôi 3 lít nước từ ${24}^{0}$C người ta đốt hết 1,5kg củi khô. Cho năng suất toả nhiệt của củi khô là ${10}^{7}$J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng đã mất mát trong quá trình đun nước là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là q = ${27}{.}{10}^{6}$J/kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:


Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:
Q = q.m = ${27}{.}{10}^{6}$.12=${324}{.}{10}^{6}$J
⇒ Đáp án C

Nhiệt dung riêng của không khí khô là:

Nhiệt dung riễng của không khí là 1005 J/kg.K

Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?


Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm ${1}^{o}{C}$
⇒ Đáp án B

Định nghĩa nhiệt dung riêng là gì?

Nhiệt dung riêng là gì?

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần phải cung cấp cho một đơn vị khối lượng của chất đó để nhiệt độ của nó tăng lên một độ. Nhiệt dung riêng là đại lượng vật lý đo lường khả năng của một chất để hấp thụ hoặc giải phóng nhiệt. Nhiệt dung riêng của một chất được ký hiệu là c. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ thống đo lường quốc tế SI là J/(kg.K).

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi, 15 kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Biết năng suất tỏa nhiệt của củi, than đá và dầu hỏa lần lượt là ${10}{.}{10}^{6}$ J/kg, ${27}{.}{10}^{6}$ J/kg, ${44}{.}{10}^{6}$ J/kg.


Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi là:
${Q}_{1}{=}{q}_{1}{.}{m}_{1}{=}{10}^{7}{.}{15}{=}{15}{.}{10}^{7}{J}$
Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg than đá là:
${Q}_{2}{=}{q}_{2}{.}{m}_{2}{=}{27}{.}{10}^{6}{.}{15}{=}{405}{.}{10}^{6}{J}$

Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?


Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được xác định theo công thức:Q=q.m
⇒ Đáp án C

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X