Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình đồng thời cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân. Một xã hội mà không lao động thì điều sẽ xẩy ra: Không tạo ra được của cải vật chất, xã hội không phát triển được, vì vậy mỗi người phải có nghĩa vụ lao động.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì?

Môc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập

Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất:

Chức năng căn bản nhất của Nhà nước ta là chức năng tổ chức và xây dựng. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân:

  • Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
  • Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
  • Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
  • Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có tám đặc trưng cơ bản
Kiến thức bổ sung:
Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
- Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
- Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ
- Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Đặc trưng thứ năm: con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
- Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
- Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
- Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

Duy trì chế độ dân chủ, bình đẳng trong xã hội, dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X