Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại 74 năm (1917 – 1991).

Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì?

Môc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về?

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về chính trị.

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X