Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại 74 năm (1917 – 1991).

Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì?

Môc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo?

Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo dân chủ.

Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

Duy trì chế độ dân chủ, bình đẳng trong xã hội, dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Chủ trương đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của?

Chủ trương đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X