Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hành vi thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương. Vì dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là thực hiện quyền làm chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa. Cụ thể như sau:

  • Quyền được thma gia vào đời sống văn hóa
  • Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của chính mình
  • Quyền được sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật
  • Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa còn thể hiện ở việc giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi sự áp bức về tinh thần và đưa văn hóa đến cho mọi người.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào sau đây của văn hoá?

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất tiến bộ của văn hóa

Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa là khẳng định đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Rộng rãi nhất và triệt để nhất

Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X