Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 12/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quyền tự do báo chí

Giải thích:
Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị gồm có:
- Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
- Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước
- Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị, em sẽ lựa chọn phương án: Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung.
Cụ thể, bạn K được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung như: quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí… Những quyền thuộc lĩnh vực này mà bạn chưa được hưởng do chưa đủ 18 tuổi như: bầu cử quốc hội,…

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở:

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Giải thích:
Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân gồm có:
- Quyền tham gia kiến vào công việc chung của đất nước, của ngành mình, địa phương mình và cơ quan đơn vị mình.
+ Bàn bạc góp kiến vào chủ trương, chính sách của nhà nước, vào kế hoạch phát triển xã hội.
+ Góp ý kiến dự thảo Hiến pháp, dự thảo luật nội dung, kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh huyện hay xã mình.
- Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước: ứng cử, bầu cử, tham gia vào các tổ chức đoàn thể...
- Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.

Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Khẳng định không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là: Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước.

Kiến thức bổ sung:
Dân chủ trong lĩnh vực chính trị bao gồm:
- Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
- Quyền kiến nghị, quyền biểu quyết với cơ quan nhà nước khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
- Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X