Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học gồm 78 câu hỏi trắc nghiệm bài 13 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

Câu 2. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

A. Đảm bảo quyền học tập suốt đời của công dân

B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập

C. Tạo môi trường cho công dân nâng cao nhận thức

D. Đáp ứng nhu cầu học tập của công dân

Câu 3. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa

D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Câu 4. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 5. Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục

D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế

Câu 6. Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

Câu 7. Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 8. Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

B. Ưu tiên đầu tiên cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Mở rộng quy mô giáo dục

Câu 9. Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chúng ta phải

A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 10. Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Câu 11. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

A. Yếu tố quyết định để phát triển đất nước

B. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách hàng đầu

Câu 12. Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước

B. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C. Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân

D. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước

Câu 13. Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 14. Để người học tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, chính sách giáo dục và đào tạo nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học

Câu 15. Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo dưới đây?

A.Thực hiện công bằng trong giáo dục - đào tạo

B. Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học

C. Hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo

D. Xã hội hóa giáo dục - đào tạo

Câu 16. Do lực học trung bình nên H muốn học nghề sau khi thi THPT quốc gia. Theo em, việc làm này của H là

A. phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

B. không phù hợp vì cần học đại học để nâng cao trình độ.

C. không phù hợp vì muốn xin được việc làm phải có trình độ đại học.

D. phù hợp vì có học đại học ở những trường tốp dưới thì ra trường cũng thất nghiệp.

Câu 17. Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

D. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.

Câu 18. Hiện nay có nhiều cá nhân, tập thể mua quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm mang tặng trẻ em nghèo miền núi. Việc làm trên thể hiện phương hướng cơ bản nào trong phát triển giáo dục và đào tạo?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 25. Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ (KH và CN) đã được bố trí tăng dần trong những năm gần đây, theo đó trong năm 2019, tổng chi sự nghiệp cho KH và CN đạt 12.825 tỷ đồng. Thông tin này chứng tỏ nhà nước ta đã:

A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ

B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Câu 26. Em hãy giúp K chỉ ra trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ?

A. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.

B. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học.

C. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống.

D. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh.

Câu 27. Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống của bà con nông dân nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?

A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ

B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Câu 28. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

A. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc

B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc

C. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.

Câu 29. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?

A. Xóa bỏ tất cả những gì thuộc quá khứ vì cần xây dựng nền văn hoá hiện đại mới tiến kịp xu hướng phát triển của thế giới.

B. Giữ nguyên truyền thống dân tộc làm nền tảng văn hóa tinh thần cho toàn xã hội.

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại bổ sung vào nền văn hóa nước nhà nhằm xây dựng nền văn hóa hiện đại.

D. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại

Câu 30. Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?

A. Bảo tồn các giá trị chung của tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

B. Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

C. Bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam

D. Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

Câu 31. Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa không còn nữa. Thế hệ trẻ không biết diễn xướng ca trù, thậm chí không biết hưởng thụ loại hình nghệ thuật này. Trước tình hình đó chúng ta cần phải

A. phát huy tiềm năng sáng tạo của nhân dân.

B. kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống của dân tộc.

C. tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại.

D. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Câu 34. Nhà nước thành lập cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học và sau đại học, tăng số lượng các trường nghề là thực hiện phương hướng nào sau đây?

A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

D. Thực hiện công bằng trong giáo dục

Câu 35. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, hiện đại hóa nhà trường là thực hiện phương hướng nào sau đây?

A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

D. Thực hiện công bằng trong giáo dục

Câu 36. Nhằm tạo điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, vùng sâu vùng xa được quan tâm hơn và người giỏi được phát huy tài năng là thực hiện phương hướng nào sau đây?

A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

D. Thực hiện công bằng trong giáo dục

Câu 37. Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo?

A. Coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

B. Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn

C. Ra sức chiếm lĩnh tri thức khoa học hiện đại

D. Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh

Câu 38. Việc nhà nước miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục - đào tạo?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

C. Xã hội sự nghiệp giáo dục

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Câu 39. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách

B. Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá

C. Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

D. Tiền đề để phát triển đất nước hùng mạnh sánh vai với các nước tiên tiên

Câu 40. Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây?

A. Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 41. Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nào sau đây?

A. Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 44. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận là một nội dung thuộc

A. nhiệm vụ của khoa học công nghệ

B. phương hướng của khoa học công nghệ

C. ý nghĩa của khoa học công nghệ

D. chính sách của khoa học công nghệ

Câu 45. Nội dung nào dưới đây nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Bảo vệ Tổ quốc

B. Giải đáp vấn đề lí luận và thực tiễn

C. Phát triển nguồn nhân lực

D. Phát triển khoa học và công nghệ

Câu 46. Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là nói đến

A. vai trò của khoa học - công nghệ

B. nhiệm vụ của khoa học - công nghệ

C. phương hướng phát triển khoa học - công nghệ

D. trách nhiệm của khoa học - công nghệ

Câu 48. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là

A. đổi mới cơ chế quản lí văn hoá

B. kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

C. tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa

D. tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 49. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại là nói đến

A. trách nhiệm của văn hoá

B. phương hướng phát triển văn hoá

C. vai trò của văn hóa

D. nhiệm vụ của chính sách văn hóa

Câu 52. Việc các bậc phụ huynh học sinh đến trường tham gia nấu bữa trưa, tham gia chăm sóc y tế… cho con em mình thể hiện nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo?

A. Thực hiện công bằng trong giáo dục - đào tạo

B. Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học

C. Hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo

D. Xã hội hóa giáo dục - đào tạo

Câu 54. Trường X tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

C. Mở rộng quy mô giáo dục.

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

Câu 56. Các bạn học sinh trường THPT X tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?

A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào.

B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật.

C. Nâng cao trình độ học vấn.

D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Câu 57. Ông H có 2 người con một trai, một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông H cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thi đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Theo em, ông H đã

A. vi phạm quyền được tham gia vào đời sống xã hội của công dân.

B. vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

C. vi phạm quyền bình đẳng nam nữ của công dân.

D. vi phạm quyền được bảo vệ của công dân.

Câu 58. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa

A. bảo tồn mọi nét văn hóa của dân tộc.

B. bảo tồn các tập tục đặc trưng của dân tộc.

C. bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

D. chứa đựng các tập tục, lối sống của từng dân tộc.

Câu 59. Việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân ở địa phương em là thể hiện việc

A. kế thừa và phát huy những di sản truyền thống của dân tộc.

B. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

C. làm đẹp hơn các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

D. thu hút khách du lịch, tạo thêm việc làm cho nhân dân.

Câu 62. Bà A ốm nặng, gia đình đã mời thầy cúng đến để đuổi con ma bệnh cho bà. Việc làm trên đã thể hiện

A. kế thừa truyền thống của dân tộc.

B. phong tục, tập quán của địa phương.

C. phát huy bản sắc dân tộc.

D. mê tín dị đoan.

Câu 63. Bạn M là người dân tộc Kinh thường chế nhạo, chê bai thức ăn và một số phong tục của các bạn người dân tộc thiểu số cùng lớp. Nếu em là bạn của M, em chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Khuyên M đừng nói trước mặt các bạn học sinh dân tộc thiểu số.

B. Khuyên M tôn trọng truyền thống văn hóa của người khác.

C. Tỏ thái độ thờ ơ, không quan tâm, mặc kệ việc làm của M.

D. Không chơi và kêu gọi bạn bè tẩy chay M.

Câu 64. Các bạn học sinh trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?

A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào

B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật

C. Nâng cao trình độ học vấn

D. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

Câu 65. Vào mỗi Tết Trung thu, Trường THPT Y lại tồ chức "Vui hội trăng rằm" cho học sinh bán trú. Điều đó thể hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách văn hoá?

A. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá

B. Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại

C. Kế thừa những truyền thống của dân tộc

D. Phát huy phong tục tập quán của địa phương

Câu 66. Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, có tài năng về Toán được đi thi học sinh giỏi quốc gia. Bạn B xin gia đình đi thi, nhưng cha mẹ không đồng ý vì sợ không đạt giải. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Khuyên bạn B xin cha mẹ cho đi thi vì được đi thi là sự cố gắng lớn của B

B. Khuyên bạn B nghe theo cha mẹ nên từ bỏ ý định đi thi

C. Khuyên bạn B đưa chuyện này lên facebook tìm lời khuyên

D. Khuyên bạn B bỏ học để gây áp lực buộc cha mẹ phải cho đi thi

Câu 67. T đã 7 tuổi, dù bị liệt hai chân nhưng em rất muốn được đi học. Mẹ T cho rằng em đi học cũng không ích gì và cũng chẳng có trường nào nhận. Nếu em là người thân của T em sẽ làm gì dưới đây?

A. Đồng tình với ý kiến của mẹ T

B. Không quan tâm với việc của T

C. Lặng lẽ dạy T học không cho mẹ biết

D. Phân tích cho mẹ hiểu và tìm cách giúp T đi học

Câu 68. Là học sinh lớp 11 nhưng K thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết đi chơi điện tử. Nếu là bạn của K, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên bạn K?

A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của K

B. Nói xấu K trên facebook

C. Báo cho giáo viên chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm của K

D. Gặp nói chuyện và khuyên K nên tập trung học tập

Câu 69. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để khuyên H?

A. Mặc kệ, không quan tâm

B. Nói với GVCN để phạt H

C. Khuyên H nên chọn trang phục phù hợp

D. Khuyến khích H tiếp tục sử dụng các trang phục đó

Câu 72. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện

A. tinh thần yêu nước

B. tiến bộ gắn với yêu nước

C. tinh thần đại đoàn kết

D. tiến bộ gắn với đại đoàn kết

Câu 73. Nội dung nào sau đây nói về phương hướng của văn hoá?

A. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa

B. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến

C. Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc

D. Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Câu 74. Em hãy giúp M chỉ ra trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ?

A. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải

B. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học

C. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống

D. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh

Câu 75. Chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay đã giúp rất nhiều học sinh vùng khó khăn được học đại học nhưng nó cũng lấy đi cơ hội của những bạn học sinh vùng thuận lợi, thi vào các trường tốp trên. Theo em, việc cộng điểm ưu tiên theo quy chế thi THPT Quốc gia hiện nay là

A. không phù hợp vì điểm cộng ưu tiên quá nhiều, gây bức xúc cho học sinh ở vùng thuận lợi

B. không phù hợp vì những bạn điểm thi thấp nhờ ưu tiên vẫn đậu vào trường tốp trên

C. phù hợp vỉ góp phần giúp đỡ học sinh ở vùng sâu vùng xa được học đại học để nâng cao trình độ

D. phù hợp vì học sinh ở vùng sâu vùng xa có lực học yếu

Câu 76. Thấy G cúi chào giáo viên không dạy mình nên H cho rằng đó là điều không cần thiết. Việc làm của G là

A. đồng ý vớỉ ý kiến của H

B. là phù hợp vì để "lấy lòng" giáo viên

C. là phù hợp vì không chào thì ngại

D. phù hợp với các chuẩn mực văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Câu 77. Trong lúc ăn sáng tại căn-tin của trường, U vứt giấy lau vương vãi khắp nền nhà dù có sọt rác nên K nhắc nhở U bỏ rác đúng nơi quy định. Theo em

A. vứt rác xuống nền nhà cũng được vì không ai cấm

B. vứt rác xuống nền nhà cũng được vì chủ quán sẽ dọn

C. nên bỏ rác đúng nơi quy định để thể hiện là người có văn hóa, có trách nhiệm

D. vứt rác ở đâu cũng được vì đó là căn-tin chứ không phải lớp học

Câu 78. Vì thần tượng một nam ca sĩ nên H (học lớp 11) đã nhuộm tóc đỏ và ăn mặc giống với ca sĩ thần tượng. Việc làm này của H là

A. nên làm để khẳng định cá tính bản thân

B. nên làm để khẳng định đẳng cấp thời thượng của mình

C. không nên vì sẽ tốn kém tiền của

D. không nên vì không phù hợp với lứa tuổi học sinh

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 40A
Câu 2BCâu 41A
Câu 3BCâu 42B
Câu 4BCâu 43B
Câu 5ACâu 44B
Câu 6DCâu 45B
Câu 7ACâu 46B
Câu 8ACâu 47C
Câu 9ACâu 48B
Câu 10CCâu 49B
Câu 11DCâu 50C
Câu 12ACâu 51C
Câu 13CCâu 52D
Câu 14ACâu 53C
Câu 15ACâu 54D
Câu 16ACâu 55A
Câu 17BCâu 56B
Câu 18CCâu 57C
Câu 19DCâu 58C
Câu 20CCâu 59A
Câu 21DCâu 60D
Câu 22ACâu 61C
Câu 23BCâu 62D
Câu 24ACâu 63B
Câu 25ACâu 64B
Câu 26ACâu 65C
Câu 27DCâu 66A
Câu 28CCâu 67D
Câu 29DCâu 68D
Câu 30CCâu 69C
Câu 31BCâu 70B
Câu 32CCâu 71C
Câu 33ACâu 72B
Câu 34BCâu 73A
Câu 35CCâu 74A
Câu 36DCâu 75D
Câu 37BCâu 76D
Câu 38BCâu 77C
Câu 39ACâu 78D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X