Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 08/11/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa là khẳng định đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào sau đây của văn hoá?

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất tiến bộ của văn hóa

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Rộng rãi nhất và triệt để nhất

Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Hành vi thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương. Vì dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là thực hiện quyền làm chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa. Cụ thể như sau:

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X