Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 19/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chức năng căn bản nhất của Nhà nước ta là chức năng tổ chức và xây dựng. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân:

  • Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
  • Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
  • Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
  • Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

Nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt có các dấu hiệu đặc trưng sau: phân bố dân cư theo đơn vị hành chính - lãnh thổ; các bộ máy quyền lực công; có chủ quyền tối cao trong phạm vi lãnh thổ của đất nước mình; có quyền quy định các loại thuế mang tính bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại 74 năm (1917 – 1991).

Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì?

Môc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về?

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về chính trị.

Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

Duy trì chế độ dân chủ, bình đẳng trong xã hội, dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X