Trắc nghiệm GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 15 Chính sách đối ngoại gồm các câu hỏi trắc nghiệm bài 15 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Chính sách đối ngoại có vai trò
Câu 2. Để phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta là đẩy mạnh hoạt động
Câu 3. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 4. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là
Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là
Câu 6. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm
Câu 7. Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của
Câu 8. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APFC) năm
Câu 9. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm
Câu 10. Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào dưới đây
Câu 11. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây
Câu 12. Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ năm
Câu 13. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là
Câu 14. Quan điểm của nước ta trong chính sách đối ngoại là
Câu 15. Bên cạnh nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta còn được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 16. Hoạt động đối ngoại chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ sở
Câu 17. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi là nói đến nội dung nào dưới đây của chính sách đối ngoại ở nước ta?
Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?
Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?
Câu 20. Bạn A tích cực học ngoại ngữ để sau này có thể tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại. Trong trường hợp này, bạn A đã thể hiện
Câu 21. Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?
Câu 22. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta là
Câu 23. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm
Câu 24. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới thuộc nội dung nào sau đây của chính sách đối ngoại?
Câu 25. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi thể hiện
Câu 26. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung của
Câu 27. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là
Câu 28. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau đòi hỏi
Câu 29. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại của nước ta là
Câu 30. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 31. Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là
Câu 32. Hiện nay, trong xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối nào sau đây?
Câu 33. Đối với mỗi công dân cần phải làm gì trong các biện pháp sau đây để thực hiện tốt chính sách đối ngoại?
Câu 34. Bạn A tích cực học ngoại ngữ để sau này có thể tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại. Trong trường hợp này, bạn A đã thể hiện
Câu 35. Hiện nay môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông. Điều này thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách đối ngoại?
Câu 36. Việt Nam gia nhập Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào thời gian nào sau đây?
Câu 37. Việt Nam đã hoàn thành trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong thời gian nào sau đây?
Câu 38. Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào dưới đây?
Câu 39. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây ?
Câu 40. Việt Nam là một trong những thành viên tham gia sáng lập tổ chức nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2BCâu 22A
Câu 3CCâu 23A
Câu 4ACâu 24B
Câu 5ACâu 25D
Câu 6DCâu 26D
Câu 7CCâu 27A
Câu 8CCâu 28A
Câu 9ACâu 29A
Câu 10ACâu 30C
Câu 11BCâu 31C
Câu 12BCâu 32D
Câu 13ACâu 33C
Câu 14ACâu 34B
Câu 15ACâu 35C
Câu 16BCâu 36B
Câu 17CCâu 37C
Câu 18DCâu 38B
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X