Trắc nghiệm GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 15 Chính sách đối ngoại gồm các câu hỏi trắc nghiệm bài 15 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Chính sách đối ngoại có vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Nâng cao vị thế nước ta trên thế giới

Câu 3. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu 4. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Giữ vững môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa đất nước ta hội nhập

C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 6. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của thế giới

B. Sẵn sang đối thoại với các nước về vấn đề kinh tế

C. Mở rộng hợp tác về kinh tế

D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Câu 7. Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

A. Tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

D. Chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu 11. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây

A. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

Câu 13. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. Thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế

D. Đưa nước ta hội nhập với thế giới

Câu 14. Quan điểm của nước ta trong chính sách đối ngoại là

A. Đoàn kết hữu nghị, hợp tác và bình đẳng

B. Đoàn kết, hợp tác, công bằng và bình đẳng

C. Hợp tác, công bằng, dân chủ và văn minh

D. Hợp tác, dân chủ, văn minh và tiến bộ

Câu 15. Bên cạnh nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta còn được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

B. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 16. Hoạt động đối ngoại chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ sở

A. một bên phải được lợi

B. bình đẳng, cùng có lợi

C. phần đóng góp phải bằng nhau

D. tự nguyện và chấp nhận thua thiệt

Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

B. Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

D. Chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước lớn trên thế giới vì lợi ích mang lại sẽ lớn hơn

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

B. Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

D. Thiết kế quan hệ kinh tế với các nước phát triển trong khu vực và thế giới

Câu 22. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta là

A. giữ vững môi trường hòa bình.

B. tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

C. đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

D. xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 23. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm

A. mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực.

B. tích cực tham gia các hoạt động của thế giới.

C. mở rộng quan hệ đối ngoại.

D. tăng cường quan hệ với các đảng phái.

Câu 24. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới thuộc nội dung nào sau đây của chính sách đối ngoại?

A. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

B. Vai trò của chính sách đối ngoại.

C. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.

D. Phương hướng của chính sách đối ngoại.

Câu 25. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi thể hiện

A. các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng.

B. các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều được hợp tác.

C. các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều tranh thủ quan hệ với các nước.

D. các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc

Câu 26. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung của

A. Vai trò của chính sách đối ngoại.

B. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

C. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.

D. Phương hướng của chính sách đối ngoại.

Câu 27. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến.

B. xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

C. nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

D. đưa nước ta hội nhập với thế giới.

Câu 28. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau đòi hỏi

A. nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế.

B. tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

C. hợp tác đôi bên cùng có lợi.

D. mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa.

Câu 29. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại của nước ta là

A. Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

B. mở rộng quan hệ đối ngoại với thế giới.

C. xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. tôn trọng lẫn nhau trong phát triển kinh tế.

Câu 30. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng độc lập, tự do, bình đẳng.

B. Bình đẳng tự do, tự nguyện.

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm.

Câu 31. Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là

A. tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới.

B. mở rộng quan hệ đối ngoại.

C. phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

D. chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế.

Câu 32. Hiện nay, trong xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối nào sau đây?

A. Giữ vững môi trường hòa bình.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

C. Hội nhập kinh tế quốc tế.

D. Đổi mới, mở cửa để phát triển.

Câu 33. Đối với mỗi công dân cần phải làm gì trong các biện pháp sau đây để thực hiện tốt chính sách đối ngoại?

A. Tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

B. Giữ vững môi trường hòa bình.

C. Nâng cao trình độ văn hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

D. Tôn trọng, bình đẳng trong hợp tác.

Câu 35. Hiện nay môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông. Điều này thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách đối ngoại?

A. Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại.

B. Quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

C. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại.

D. Có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, giữ thể diện quốc gia khi quan hệ với các đối tác nước ngoài

Câu 39. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây ?

A. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2BCâu 22A
Câu 3CCâu 23A
Câu 4ACâu 24B
Câu 5ACâu 25D
Câu 6DCâu 26D
Câu 7CCâu 27A
Câu 8CCâu 28A
Câu 9ACâu 29A
Câu 10ACâu 30C
Câu 11BCâu 31C
Câu 12BCâu 32D
Câu 13ACâu 33C
Câu 14ACâu 34B
Câu 15ACâu 35C
Câu 16BCâu 36B
Câu 17CCâu 37C
Câu 18DCâu 38B
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X