Cho các phát biểu sau (1) Khi đun nóng NH2‒CH2‒CH2‒COOH có xúc tác thích hợp thì

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(1) Khi đun nóng NH2‒CH2‒CH2‒COOH có xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp các peptit
(2) Tristearin có công thức phân tử là C17H35COOH
(3) Sobitol là hợp chất hữu cơ tạp chức
(4) Tơ hóa học gồm tơ nhân tạo và tơ tổng hợp
(5) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH

Số phát biểu đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Số phát biểu đúng là 2 phát biểu:
(4) Tơ hóa học gồm tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.
(5) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

Các phát biểu còn lại:
(1) Sai, vì khi đun nóng NH2CH2CH2COOH có xúc tác thích hợp thì không thu được peptit vì chất trên không phải là aminoaxit.
(2) Sai vì tristearin có công thức phân tử là (C17H35COO)3C3H5.
(3) Sai vì sobitol là hợp chất hữu cơ đa chức.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho các phát biểu sau :

(a) Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) đều cho sản phẩm là sobitol.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Số phát biểu đúng là

(a) Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) đều cho sản phẩm là sobitol.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là glucozơ

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

Tơ thuộc loại tơ tổng hợp là ​tơ nilon-6,6. Loại tơ này được điều chế từ hexametylenđiamin và axit hexanđioic, có công thức là (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n.

Sobitol là sản phẩm của phản ứng?

Sobitol là sản phẩm của phản ứng khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng).


Cấu tạo mạch hỡ của glucozo chứa liên kết $\pi$ trong nhóm - CHO kém bền, có thề cộng $H_{2}$ đề trờ thành nhóm ancol bậc một $- CH _{2} OH$ và hợp chất thu được chính là sobitol.

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

Số phát biểu đúng là

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương.

Số phát biểu đúng là

(a) fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương.

Trong số các chất sau : tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, fructozơ có mấy chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol?

Trong số các chất sau : tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, fructozơ có 2 chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là glucozơ, fructozơ

Cho các phát biểu sau :

(a) Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) đều cho sản phẩm là sobitol.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Số phát biểu đúng là 3, các phát biểu đó là 

(a) Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) đều cho sản phẩm là sobitol.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là glucozơ.
OHCH2(CHOH)4CHO + H2 {to, Ni} → OHCH2(CHOH)4CH2OH
glucozo sobitol
Sobitol là một poliancol có công thức CH2OH[CHOH]4CH2OH; được tạo thành khi dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ (hoặc fructozơ) đun nóng, có Ni làm xúc tác

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X