Cho các phát biểu sau :(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau :
(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5 ; P2O5 và K2O.
(2) Người ta không bón phân urê kèm với vôi.
(3) Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép.
(4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm đất chua.
(5) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3(PO4)2.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 4.
Ý 1 sai vì độ dinh dưỡng của phân đạm được tính theo %mN. Còn các ý còn lại đều đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Một loại phân lân có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Lấy 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 35 gam
→ nCa3(PO4)2 = 0,1129
Bảo toàn P → nP2O5 = 0,1129
→ Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 16,03%

Thành phần chính của quặng photphorit là

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3(PO4)2.

Thành phần chính của quặng apatit là

Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca(PO4)2 . CaF2.

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là 28,06%

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X