Phát biểu nào sau đây đúng :

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu đúng là phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là NPK.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X