Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học), thấy

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học), thấy tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Tìm X :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X thấy tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí → X có chứa ion nitrat.
3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
X phản ứng với NaOH có khí mùi khai thoát ra → X có chứa ion amoni.
NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O
Vậy X là amoni nitrat (NH4NO3).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X