Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là supephotphat kép có độ dinh dưỡng thấp hơn supephotphat đơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X