Cho các phản ứng sau :(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2(lò điện) ; (2) NH3 + O2(t⁰ cao) ;

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các phản ứng sau :
(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2(lò điện) ; (2) NH3 + O2(t⁰ cao) ; (3) Cu(NO3)2(t⁰ cao) ; (4) NH4Cl + NaOH
Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra đơn chất là.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những phản ứng tạo ra đơn chất là Ca3(PO4)2 + C + SiO2(lò điện) ; (2) NH3 + O2(t⁰ cao) ; (3) Cu(NO3)2(t⁰ cao)

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Một loại phân lân có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Lấy 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 35 gam
→ nCa3(PO4)2 = 0,1129
Bảo toàn P → nP2O5 = 0,1129
→ Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 16,03%

Thành phần chính của quặng photphorit là

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3(PO4)2.

Thành phần chính của quặng apatit là

Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca(PO4)2 . CaF2.

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là 28,06%

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X