Trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, các phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. supephotphat kép có độ dinh dưỡng thấp hơn supephotphat đơn.

B. Nitơ và photpho là hai nguyên tố không thể thiếu cho sự sống.

C. Tất cả các muối nitrat đều bị nhiệt phân hủy.

D. Tất cả các muối đihiđrophotphat đều dễ tan trong nước.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng :

A. amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2PO4 và KNO3

B. phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là NPK

C. Ure có công thức là (NH4)2CO3

D. phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion NO3 - và ion NH4 +

Câu 11. Supephôtphat kép có công thức là :

A. Ca3(PO4)2

B. Ca(H2PO4)2

C. CaHPO4

D. Ca(H2PO4)2 . CaSO4

Câu 13. Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất :

A. canxi nitrat

B. amoni nitrat

C. amophot

D. urê

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2BCâu 10B
Câu 3ACâu 11B
Câu 4DCâu 12C
Câu 5ACâu 13D
Câu 6DCâu 14C
Câu 7CCâu 15C
Câu 8C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X