Trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, các phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?
Câu 2. Cho các phản ứng sau :
(1) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc → 3CaSO4 + 2H3PO4(1)
(2) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2(2)
(3) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 đặc → 3Ca(H2PO4)2(3)
(4) Ca3(OH)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + 2H2O (4)
Những phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ Ca3(PO4)2 là
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
Câu 4. Cho các phát biểu sau :
(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5 ; P2O5 và K2O.
(2) Người ta không bón phân urê kèm với vôi.
(3) Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép.
(4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm đất chua.
(5) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3(PO4)2.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
Câu 5. Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là
Câu 6. Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là
Câu 7. Cho 2016 lít khí NH3(đktc) vào dung dịch chứa a gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch được hỗn hợp amophot chứa 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là
Câu 8. Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrôphotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là
Câu 9. Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Tính hàm lượng phần trăm của P2O5 có trong mẫu lân đó
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng :
Câu 11. Supephôtphat kép có công thức là :
Câu 12. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học), thấy tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Tìm X :
Câu 13. Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất :
Câu 14. Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là
Câu 15. Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2BCâu 10B
Câu 3ACâu 11B
Câu 4DCâu 12C
Câu 5ACâu 13D
Câu 6DCâu 14C
Câu 7CCâu 15C
Câu 8C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X