Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3(PO4)2 hàm lượng 77,5% với C và SiO2

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3(PO4)2 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khối lượng P thu được là 124 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một loại phân lân có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Lấy 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 35 gam
→ nCa3(PO4)2 = 0,1129
Bảo toàn P → nP2O5 = 0,1129
→ Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 16,03%

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X