Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

09/12/2020 40

Câu Hỏi:
Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X