Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?

09/12/2020 46

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X