Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :

09/12/2020 40

Câu Hỏi:
Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X