Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:

09/12/2020 19

Câu Hỏi:
Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X