Có 20 cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả

09/12/2020 22

Câu Hỏi:
Có ${20}{ }{c}{m}^{3}$ nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt. Biết σ = 0,073N/m, D = 1000kg/m3 và lấy g = 10m/s2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X