Một vòng nhôm có bán kính 7,8cm và trọng lượng 6,9.10-2N tiếp xúc với dung dịch

09/12/2020 42

Câu Hỏi:
Một vòng nhôm có bán kính 7,8cm và trọng lượng 6,9.10-2N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng ra thì cần một lực tối thiểu là bao nhiêu? Cho hệ số căng bề mặt của xà phòng là 0,04N/m
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X