Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:

09/12/2020 28

Câu Hỏi:
Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X