Top 20 câu hỏi trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Kiến thức trọng tâm và top 20 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

* Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản (1946 - 1949)

- Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, diễn ra cuộc nội chiến (1946 - 1949) giữa Đảng Quốc Dân và Đảng Cộng sản.
- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
- Từ tháng 07/1946 đến tháng 06/1947: quân đội Đảng Cộng sản thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.
- Cuối năm 1949, nội chiến kết thúc, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.
- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

* Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:
- Đối với Trung Quốc:

+ Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
+ Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

- Đối với thế giới:

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
+ Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

- Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới.
- Đến Đại hội XIII (10/1987), được nâng lên thành Đường lối chung của Đảng:

Về kinh tế:

- Tiến hành cải cách và mở cửa, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN...
- Sau 20 năm, kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.
- Khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục đều đạt thành tựu nổi bật (thử thành công bom nguyên tử, phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian,...)

Về đối ngoại:

- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…
- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới
- Vai trò và vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế đã được nâng cao. Năm 1997, thu hồi chủ quyền Hồng Kông và năm 1999, thu hồi chủ quyền Ma Cao.
- Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được Đài Loan.

Top 20 câu hỏi trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Câu 1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào ?
Câu 2. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:
Câu 3. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày :
Câu 4. Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã làm gì ?
Câu 5. Lần đầu tiên pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào?
Câu 6. Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) có tác động như thế nào đến quân Trung Hoa Dân Quốc?
Câu 7. Chủ trương “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa gì?
Câu 8. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc:
Câu 9. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào nước ta cùng với quân Trung Hoa Dân quốc?
Câu 10. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) là kết quả trực tiếp của
Câu 11. Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:
Câu 12. Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:
Câu 13. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là:
Câu 14. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?
Câu 15. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?
Câu 16. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu ?
Câu 17. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào :
Câu 18. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
Câu 19. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của:
Câu 20. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào? 

đáp án Trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11C
Câu 2CCâu 12C
Câu 3CCâu 13D
Câu 4ACâu 14B
Câu 5CCâu 15C
Câu 6ACâu 16D
Câu 7BCâu 17B
Câu 8DCâu 18D
Câu 9ACâu 19C
Câu 10CCâu 20D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X