Top 20 câu hỏi trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Kiến thức trọng tâm và top 20 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

* Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản (1946 - 1949)

- Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, diễn ra cuộc nội chiến (1946 - 1949) giữa Đảng Quốc Dân và Đảng Cộng sản.
- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
- Từ tháng 07/1946 đến tháng 06/1947: quân đội Đảng Cộng sản thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.
- Cuối năm 1949, nội chiến kết thúc, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.
- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

* Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:
- Đối với Trung Quốc:

+ Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
+ Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

- Đối với thế giới:

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
+ Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

- Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới.
- Đến Đại hội XIII (10/1987), được nâng lên thành Đường lối chung của Đảng:

Về kinh tế:

- Tiến hành cải cách và mở cửa, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN...
- Sau 20 năm, kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.
- Khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục đều đạt thành tựu nổi bật (thử thành công bom nguyên tử, phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian,...)

Về đối ngoại:

- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…
- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới
- Vai trò và vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế đã được nâng cao. Năm 1997, thu hồi chủ quyền Hồng Kông và năm 1999, thu hồi chủ quyền Ma Cao.
- Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được Đài Loan.

Top 20 câu hỏi trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Câu 2. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 4. Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã làm gì ?

A. Sách nhiễu chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, thay đổi quốc kì, Hồ Chí Minh phải từ chức.

B. Sử dụng một bộ phận Quân đội Nhật chờ giải giáp, đánh úp trụ sở chính quyền cách mạng.

C. Ngầm giúp đỡ, trang bị vũ khí cho quân Pháp, ủng hộ các hành động khiêu khích quân sự của Pháp.

D. Cản trở vẻ mặt ngoại giao, vận động các nước lớn không công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Câu 6. Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) có tác động như thế nào đến quân Trung Hoa Dân Quốc?

A. Đẩy nhanh 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi Việt Nam

B. Vô hiệu hóa quân đội Pháp, tạo điều kiện để tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc

C. Lợi dụng được Trung Hoa Dân Quốc để đánh Pháp

D. Tập trung lực lượng để đối phó với Trung Hoa Dân Quốc

Câu 7. Chủ trương “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa gì?

A. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Bắc.

B. Hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động chống phá.

C. Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

D. Giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù ở miền Nam.

Câu 8. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc:

A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên TBCN

C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH

Câu 10. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) là kết quả trực tiếp của

A. sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật

B. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

C. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

D. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây

Câu 11. Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

A.một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B. một cuộc cách mạng vô sản

C. một cuộc nội chiến

D. một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 12. Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

A.một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B. một cuộc cách mạng vô sản

C. một cuộc nội chiến

D. một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 13. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là:

A. chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc

B. chấm dứt ách nô dịch của háng nghìn năm phong kiến

C. bước vào kỉ nguyên mới độc lập

D. hệ thống xã hội chủ nghĩa nối lền tư châu Âu sang châu Á.

Câu 14. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B. Mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa sang hội từ châu Âu sang châu Á

C. Thể hiện sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

D. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

Câu 15. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

B. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 16. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu ?

A. Chu Ân Lai

B. Lưu Thiếu Kỳ

C. Lâm Bưu

D. Mao Trạch Đông

Câu 18. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

B. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thế giới.

Câu 19. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của:

A. quá trình đàm phán giữa Mĩ và Liên Xô

B. quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc

C. cuộc nội chiến Quốc Cộng lần 2 (1946 - 1949)

D. quá trình nổi dậy của nhân dân Trung Quốc

Câu 20. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

B. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.

C. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để.

D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

đáp án Trắc nghiệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11C
Câu 2CCâu 12C
Câu 3CCâu 13D
Câu 4ACâu 14B
Câu 5CCâu 15C
Câu 6ACâu 16D
Câu 7BCâu 17B
Câu 8DCâu 18D
Câu 9ACâu 19C
Câu 10CCâu 20D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X