Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hê ngoại giao với Việt Nam khi nào?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: "Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì..... Trong dấu "..." là?

A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.

B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.

C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.

D. Hòa bình, độc lập và phát triển.

Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam năm 1995 là gì?

A. Có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

B. Có quan hệ thương mại với hơn 100 nước.

C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kì và gia nhập tổ chức ASEAN.

D. Các công ty của hơn 50 nước đã đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực:

A. Châu Á Thái Bình Dương – Châu Âu – Châu Mỹ

B. Châu Phi – Trung Đông

C. Cả hai câu trên

D. Tất cả đều sai

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B. Mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa sang hội từ châu Âu sang châu Á

C. Thể hiện sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

D. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là:

A. chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc

B. chấm dứt ách nô dịch của háng nghìn năm phong kiến

C. bước vào kỉ nguyên mới độc lập

D. hệ thống xã hội chủ nghĩa nối lền tư châu Âu sang châu Á.

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc:

A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên TBCN

C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của:

A. quá trình đàm phán giữa Mĩ và Liên Xô

B. quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc

C. cuộc nội chiến Quốc Cộng lần 2 (1946 - 1949)

D. quá trình nổi dậy của nhân dân Trung Quốc

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày :

A. 1/ 1/ 1959.

B. 1/ 11/1950.

C. 1/10/ 1949.

D. 1/11/1949.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X