Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?

Xuất bản: 19/03/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế là mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X