Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa:

- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Quốc bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, tự do.
- Với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
- Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X