Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Xuất bản: 19/03/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một cuộc nội chiến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X