Top 22 câu hỏi trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc (1946 - 1949) thường gặp

Nội chiến Trung Quốc : Kiến thức trọng tâm và những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về cuộc nội chiến ở Trung Quốc 1946 - 1949

Bối cảnh diễn ra nội chiến Trung Quốc

- Sau khi nhà Thanh sụp đổ năm 1911, Trung Quốc rơi vào vòng kiểm soát của một số lãnh chúa quân phiệt.
- Lực lượng phản đế và lực lượng quốc gia thuộc Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, tiến hành tìm kiếm trợ giúp từ nước ngoài để đánh bại các quân phiệt.
- Năm 1921, ông quay sang tìm trợ giúp từ Liên Xô. Liên Xô hỗ trợ cả Tôn Trung Sơn lẫn đảng Cộng sản Trung Quốc.

Diễn biến cuộc nội chiến Trung Quốc

Nội chiến lần thứ nhất

* Giai đoạn 1927 - 1937:
- Ngày 12/04/1927, Tưởng Giới Thạch đứng đầu phái hữu trong Quốc dân đảng đã tiến hành chính biến Thượng Hải, tàn sát và thanh trừng những người cộng sản và thân cộng
- Ngày 19/04/1927, chính phủ do Tưởng đứng đầu được thành lập tại Nam Kinh
- Tháng 07/1927, chiến tranh Bắc phạt chấm dứt, Tưởng đã nắm được toàn bộ chính quyền.
- Ngày 01/08/1927, cuộc nổi dậy của những người Cộng sản Trung Quốc mở đầu bằng cuộc khởi nghĩa Nam Xương.
- Lực lượng Quốc dân đảng tiến hành đàn áp cuộc nổi dậy, bắt đầu cuộc nội chiến kéo dài 10 năm tại Trung Quốc.
- Tháng 07/1937, giới quân phiệt Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh quy mô nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. => Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến, hợp tác thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.

Nội chiến lần thứ hai

* Giai đoạn 1946 - 1950
- Sau chiến tranh Trung - Nhật, tương quan lực lượng nghiêng nhiều về phía Quốc dân đảng, tuy nhiên tình thế đã trở nên thuận lợi hơn cho phía Đảng Cộng sản.
- Cả hai phe Quốc dân và Cộng sản bắt đầu đàm phán tại Trùng Khánh và tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhanh chóng bị phá vỡ và cuộc nội chiến nổ ra.
- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
- Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân đội Đảng Cộng sản thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.
- Cuối năm 1949, nội chiến kết thúc, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.
- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Top 22 câu hỏi trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc

Câu 2. Điều mà cách mạng Trung Quốc chưa thực hiện sau cuộc nội chiến (1946 - 1949):

A. Thủ tiêu chế độ nửa thực dân nửa phong kiến ở Trung Quốc.

B. Lật đổ nền thống trị của Quốc Dân đảng ở Nam Kinh.

C. Giải phóng toàn bộ Trung Hoa lục địa.

D. Thu hồi chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa.

Câu 3. Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?

A. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc.

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đời ở Trung Quốc.

C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: CNXH hay CNTB.

D. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc.

Câu 4. Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?

A. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc.

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đời ở Trung Quốc.

C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: CNXH hay CNTB.

D. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc.

Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích:

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc.

C. Xoá bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc.

D. A và B đều đúng.

Câu 6. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:

A. Đảng Cộng sản phát động.

B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.

C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.

D. Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 7. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:

A. Đảng Cộng sản phát động.

B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.

C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.

D. Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 8. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

A. nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 9. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

A. nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 10. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) như thế nào?

A. Quốc dân đảng thua trận phải rút chạy ra Đài Loan.

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc thất bại phải chấm dứt quyền lãnh đạo.

C. Cuộc nội chiến không phân thắng bại, lãnh đạo hai Đảng kí hòa ước.

D. Mĩ và Liên Xô can thiệp cuộc nội chiến kết thúc trong hòa bình.

Câu 11. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) như thế nào?

A. Quốc dân đảng thua trận phải rút chạy ra Đài Loan.

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc thất bại phải chấm dứt quyền lãnh đạo.

C. Cuộc nội chiến không phân thắng bại, lãnh đạo hai Đảng kí hòa ước.

D. Mĩ và Liên Xô can thiệp cuộc nội chiến kết thúc trong hòa bình.

Câu 12. Vì sao năm 1937, Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đình chỉ nội chiến và tiến hành hợp tác với nhau?

A. Do lực lượng của hai bên suy yếu

B. Do cả hai cần tập trung lực lượng chống lại tập đoàn quân phiệt ở phía Bắc

C. Do cần tập trung lực lượng chống lại cuộc xâm lược của Nhật Bản

D. Do các nước đế quốc đẩy mạnh xâu xé Trung Quốc

Câu 14. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào?

A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc

Câu 15. Tại sao sau Chiến tranh lạnh ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột?

A. Chủ nghĩa khủng bố

B. Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố

C. Di chứng của Chiến tranh lạnh

D. Sự can thiệp của các nước lớn

Câu 19. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra từ:

A. 1946 - 1950

B. 1945 - 1949

C. 1945 - 1950

D. 1946 - 1949

Câu 20. Cuộc nội chiến diễn ra giữa Đảng phái nào?

A. Đảng Quốc dân và nhân dân

B. Đảng Cộng sản và nhân dân

C. Quốc dân Đảng và nhân dân

D. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

Câu 21. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc là cuộc cách mạng dân tộc vì đã đánh đổ kẻ thù là:

A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho thế lực phong kiến ở Trung Quốc

B. Tập đoàn tư sản mại bản (Tưởng Giới Thạch đứng đầu) và phong kiến có Mỹ giúp sức.

C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phong kiến được Mỹ giúp đỡ

D. Đánh bại can thiệp Mỹ vào Trung Quốc.

Câu 22. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc nội chiến (1946-1949) ở Trung Quốc là gì?

A. Do tác động của cuộc chiến tranh lạnh gây ra nhiều mâu thuẫn mới.

B. Do sự đối lập về hệ tư tưởng và tham vọng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc

C. Do sự phát triển lực lượng của Đảng cộng sản Trung Quốc

D. Do sự can thiệp của Mĩ đến nền chính trị của Trung Quốc

đáp án Trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc (1946 - 1949)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12C
Câu 2DCâu 13B
Câu 3CCâu 14B
Câu 4CCâu 15B
Câu 5DCâu 16
Câu 6BCâu 17
Câu 7BCâu 18
Câu 8BCâu 19D
Câu 9BCâu 20D
Câu 10ACâu 21B
Câu 11ACâu 22B

Các đề khác

X