Trắc nghiệm Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám : Tổng hợp kiến thức trọng tâm và 40 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Trước khi đến với bộ câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng tháng Tám, cùng củng cố lại một số nội dung kiến thức chính về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

* Hoàn cảnh lịch sử

- Tình hình thế giới:
+ Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
+ Ở châu Âu, Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện (5/1945).
+ Ở châu Á, Nhật đầu hàng động minh không điều kiện (8/1945).
- Trong nước:
+ Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng, Hội nghị toàn quốc của Đảng được họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Ủy ban Khởi nghĩa được thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi nổi dậy.
+ Tiếp theo, Đại hội quốc dân Tân Trào được tổ chức (16/8) nhất trí tán thành Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Sau đó Người đã gửi thư đến đồng bào kêu gọi Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
+ Chiều 16/8 giải phóng thị xã Thái Nguyên mở đường về Hà Nội.

Giành chính quyền ở Hà Nội

- Ngày 15-8-1945, Hà Nội nhận được lệnh khởi nghĩa.
- Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết, rải truyền đơn, biểu ngữ, kêu gọi tổng khởi nghĩa khắp ở Hà Nội.
- Sáng 19-8-1945, nhân dân Hà Nội đã kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, sau đó đoàn người đã chia nhau chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn, phủ Khâm sai, Tòa thị chính, Sở cảnh sát, Trại báo an...
- Kết quả: Trước khí thế sục sôi của quần chúng, Nhật dù có hơn 1 vạn quân cũng không thể làm gì được. Chính quyền hoàn toàn thuộc về tay nhân dân.
=> Thắng lợi đã là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào Tổng khởi nghĩa trong cả nước, làm cho quân Nhật hoang mang, dao động.

Giành chính quyền trong cả nước

- Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, nhiều xã huyện một số tỉnh đã giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, đó là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
- Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị
- Trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28), cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước.
+ Ngày 19-8-1945, Hà Nội giành chính quyền
+ Ngày 23-8-1945, Huế giành chính quyền.
+ Ngày 25-8-1945, Sài Gòn giành chính quyền.
+ Ngày 28-8-1945, cả nước giành được chính quyền.
- Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám

- Cách mạng Tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ chuyên chế tồn tại gần 1000 năm.
- Cách mạng tháng Tám đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân từ nô lệ thành người độc lập, tự do.
- Cách mạng tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do.
- Là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách áp bức của đế quốc thực dân.
- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Nguyên nhân thắng lợi

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.
- Có khối liên minh công - nông vững chắc

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Cách mạng Tháng Tám độ khó trung bình

Câu 1. Tháng 8 - 1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập đó là:
Câu 2. Cuối tháng 8/1945, Quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam ?
Câu 3. Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau tháng 8/1945 là:
Câu 4. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là
Câu 5. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã
Câu 6. Căn cứ địa nào được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới trước khi diễn ra cách mạng tháng Tám?
Câu 7. Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước VNDCCH đứng trước những khó khăn, thử thách nào?
Câu 8. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào nào?
Câu 9. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi cách mạng tháng Tám thành công là
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu để chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tạm thời hòa hoãn với Trung Hoa Dân Quốc sau cách mạng tháng Tám là
Câu 11. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc được giao cho quân đội nước nào?
Câu 12. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ ta đã thực hiện biện pháp nào để giải quyết nạn đói trước mắt?
Câu 13. Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập tổ chức nào?
Câu 14. Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là
Câu 15. Vì sao sau cách mạng tháng Tám, Việt Nam lại rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 16. Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là
Câu 17. Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Câu 18. Sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945, để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã
Câu 19. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
Câu 20. Thời cơ ngàn năm có một trong Cách mạng tháng Tám tồn tại trong thời gian nào?
Câu 21. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là
Câu 22. Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học kinh nghiệm được rút ra cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay là
Câu 23. Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc?
Câu 24. Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?
Câu 25. Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?
Câu 26. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đối phó với nhiều khó khăn như thế nào?
Câu 27. Những thuận lợi cơ bản của nước ta sau tháng Tám 1945
Câu 28. Những thuận lợi cơ bản của nước ta sau tháng Tám 1945
Câu 29. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám là gì ?
Câu 30. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?
Câu 31. . Hình thái vận động chủ yếu của cách mạng tháng Tám 1945 ?
Câu 32. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 33. Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám được xác định vào thời điểm lịch sử nào?
Câu 34. Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động tạo thời cơ khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám giành chính quyền nhanh chóng và ít đổ máu?
Câu 35. Ngày 30 - 8 - 1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 36. Ngày 30 - 8 - 1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 37. Nguyên nhân quyết định nhất của thắng lợi Cách mạng tháng Tám là:
Câu 38. "Hỡi quốc dân đồng bào! Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh quân Nhặt đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, ké thù chúng ta đã ngã gục..." Câu nói đó thể hiện điều gì trong Cách mạng tháng Tám.
Câu 39. Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 40. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là?

đáp án 40 câu trắc nghiệm Cách mạng Tháng Tám 1945 độ khó trung bình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21D
Câu 2CCâu 22C
Câu 3BCâu 23C
Câu 4BCâu 24C
Câu 5DCâu 25B
Câu 6DCâu 26B
Câu 7ACâu 27D
Câu 8CCâu 28D
Câu 9ACâu 29D
Câu 10BCâu 30B
Câu 11BCâu 31B
Câu 12CCâu 32D
Câu 13CCâu 33C
Câu 14DCâu 34D
Câu 15CCâu 35C
Câu 16ACâu 36C
Câu 17CCâu 37B
Câu 18DCâu 38A
Câu 19CCâu 39D
Câu 20DCâu 40A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X