Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 SGK sinh 11: Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Câu hỏi

Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4

Lời giải

- Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo APG.

 - Khác nhau:

Tiêu chí so sánh Thực vật C3 Thực vật C4
Chất nhận CO2 đầu tiên Rihulôzơ -1,5-điP PEP
Sản phẩm đầu liên của pha tối APG (hợp chất 3 cacbon). AOA (hợp chất 4 cacbon).
Tiến trình   Chỉ có 1giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 chu trình : chu trình C4 và chu trình C3

+ Giai đoạn 1 : Chu trình Cxảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

+ Giai đoạn 2 :  chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu