Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 SGK sinh 11: Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Giải câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 42 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 9 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11

Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11: So sánh quang hợp giữa thực vật C3 và C4

- Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo APG.

 - Khác nhau:

Tiêu chí so sánh Thực vật C3 Thực vật C4
Chất nhận CO2 đầu tiên Rihulôzơ -1,5-điP PEP
Sản phẩm đầu liên của pha tối APG (hợp chất 3 cacbon). AOA (hợp chất 4 cacbon).
Tiến trình   Chỉ có 1 giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 chu trình : chu trình C4 và chu trình C3

+ Giai đoạn 1 : Chu trình Cxảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

+ Giai đoạn 2 :  chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch 

Tham khảo thêm:

********

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu