Câu hỏi thảo luận trang 41 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 41 SGK sinh 11: Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Câu hỏi

Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.


Lời giải

Tại 2 điểm ATP và NADPH đi vào pha khử và ATP đi vào pha tái sinh chất nhận CO2.


đáp án câu hỏi  thảo luân 2 trang 41 sgk sinh học 11
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 41 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu