Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?

08/12/2020 262

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chương trình con gồm có các hàm và thủ tục. Vậy thư viện các chương trình con chuẩn sẽ chứa các hàm, thủ tục chuẩn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X