Trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Tìm phương trình hóa học viết sai.

A. 2P + 3Ca → Ca3P2

B. 4P + 5O2 → P2O5

C. PCl3 + 3H2O → H3PO3 + 3HCl

D. P2O3 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 3. Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. quặng photphorit, đá xà vân và than cốc

B. quặng photphorit, cát và than cốc

C. diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh

D. cát trắng, đá vôi và sođa

Câu 4. Thành phần chính của quặng apatit là

A. CaP2O7

B. Ca(PO3)2

C. 3Ca(PO4)2 . CaF2

D. Ca3(PO4)2

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. cấu hình electron nguyên tử của photpho là 1s22s22p63s23p3

B. Photpho chỉ tồn tại ở 2 dạng thù hình photpho đỏ và photpho trắng.

C. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ

D. Ở nhiệt độ thường photpho hoạt động mạnh hơn nitơ.

Câu 9. Magie photphua có công thức là gì?

A. Mg2P2O7

B. Mg2P3

C. Mg3P2

D. Mg3(PO4)2

Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng:

A. Số oxi hóa cuả Photpho có thể tăng từ 0 đến +3 hoặc +5 nên photpho chỉ có tính khử

B. Photpho có thể giảm số oxi hóa từ 0 xuống -3 nên photpho chỉ có tính oxi hóa

C. Số oxi hóa của photpho có thể tăng từ 0 đến +3 hoặc +5, có thể giảm từ 0 đến -3 nên photpho thể hiện tính khử và tính oxi hóa

D. Photpho rất trơ về mặt hóa học nên không thay đổi số oxi hóa trong phản các phản ứng hóa học

Câu 13. Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:

A. 3 dạng: photpho đỏ, photpho trắng và photpho vàng

B. 2 dạng: photpho đỏ và photpho trắng

C. 1 dạng photpho đỏ

D. 1 dạng photpho trắng

Câu 14. Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

A. Mặc dù độ âm điện của photpho nhỏ hơn nitơ nhưng photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ

B. Nitơ hoạt động hóa học yếu hơn photpho là do nitơ có độ âm điện kém hơn photpho

C. Ở nhiệt độ thường Nitơ và photpho đều trơ về mặt hóa học

D. Nitơ có độ âm điện nhỏ hơn photpho nên hoạt động hóa học mạnh hơn

Câu 15. Hai khoáng vật chính của photpho là:

A. Apatit và hematit

B. Pirit và photphorit

C. Apatit và photphorit

D. Manhetit và apatit

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2ACâu 10C
Câu 3BCâu 11B
Câu 4CCâu 12B
Câu 5BCâu 13B
Câu 6CCâu 14A
Câu 7DCâu 15C
Câu 8A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X