Trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Tìm phương trình hóa học viết sai.
Câu 2. Cho photpho tác dụng với các chất sau : Ca , $O_2$ , $Cl_2$ , $KClO_3$ , $HNO_3$ và $H_2SO_4$ đặc, nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên ?
Câu 3. Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?
Câu 4. Thành phần chính của quặng apatit là
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai ?
Câu 6. trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được 2 muối PCl3 và PCl5 có tỉ lệ mol 1 : 2 hạ nhiệt độ trong bình về 0 ° C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là
Câu 7. Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3(PO4)2 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là
Câu 8. Đốt cháy một lượng photpho (có khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó có 7,1 gam Na2HPO4. Giá trị của m là
Câu 9. Magie photphua có công thức là gì?
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng:
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phảm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32,0% tạo ra muối Na2HPO4. Gía trị của m là:
Câu 12. Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:
Câu 13. Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:
Câu 14. Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:
Câu 15. Hai khoáng vật chính của photpho là:

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2ACâu 10C
Câu 3BCâu 11B
Câu 4CCâu 12B
Câu 5BCâu 13B
Câu 6CCâu 14A
Câu 7DCâu 15C
Câu 8A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X