Cho chương trình sau:Program ChuongTrinh;Var a, b, S : byte;Procedure TD(Var x :

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;
Var a, b, S : byte;
Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);
Var i : byte;
Begin
i := 5;
writeln(x,‘ ’, y);
x := x + i ;
y := y + i ;
S := x + y ;
Writeln(x,‘ ’, y);
End;
Begin
Write(‘nhập a và b : ’);
Readln(a, b);
TD(a,b);
Writeln(a,‘ ’, b, ‘ ’, S);
Readln;
End.

Trong chương trình trên có các tham số thực sự là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biến thực sự là biến được thay thế cho các tham số hình thức trong lời gọi hàm hoặc thủ tục. Có hai loại biến thực sự là tham biến và tham trị. Vậy tham số thực sự trong đoạn chương trình trên là a, b.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X