Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ. Vì vậy trong thân chương trình lệnh gọi hàm hay thủ tục có thể có tham trị hoặc tham biến tùy vào từng chương trình.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X