Kiểu dữ liệu của hàm

08/12/2020 4,180

Câu Hỏi:
Kiểu dữ liệu của hàm
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Kiểu dữ liệu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X