Đoạn chương trình sau có lỗi gì?Procedure End (key : char ) ; Begin

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;
Begin
If key = ‘ q ’ then writeln( ‘ Ket thuc ’ )
End;

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tên hàm và thủ tục được đặt tên theo quy tắc đặt tên của Pascal và không sử dụng tên trùng với các từ khóa.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X