Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tùy thuộc vào từng thủ tục và hàm đó. Tham số thực sự có thể là tham biến hoặc tham trị tùy từng chương trình cụ thể.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X