Cho chương trình sau:Program ChuongTrinh; Var a, b, S : byte; Procedure TD(Var x

08/12/2020 3,088

Câu Hỏi:
Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;
Var a, b, S : byte;
Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);
Var i : byte;
Begin
i := 5;
writeln(x,‘ ’, y);
x := x + i ;
y := y + i ;
S := x + y ;
Writeln(x,‘ ’, y);
End;
Begin
Write(‘nhập a và b : ’);
Readln(a, b);
TD(a,b);
Writeln(a,‘ ’, b, ‘ ’, S);
Readln;
End.

Trong chương trình trên có các biến toàn cục là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương chính. Nó được sử dụng cho chương trình chính và các chương trình khác nữa. Vậy trong chương trình trên có các biến toàn cục là a, b, S.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X