Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhận xét đúng là thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2 CaF2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X