Cho sơ đồ sau : HCl + muối X → H3PO4 + NaClHãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ sau : HCl + muối X → H3PO4 + NaCl
Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các muối thỏa mãn là Na3PO4; Na2HPO4 và NaH2PO4

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X