Trắc nghiệm hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 11 về axit photphoric và muối photphat có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

A. P + HNO3 đặc, nóng

B. Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc

C. P2O5 + H2O

D. HPO3 + H2O

Câu 2. Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :
H3PO4 → X → Y → Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. H2PO4 , HPO3 , H4P2O7

B. HPO3 , H4P2O7 , P2O5

C. H4P2O7 , P2O5 , HPO3

D. H4P2O7 , HPO3 , P2O5

Câu 3. Thành phần chính của quặng photphorit là

A. CaPHO4

B. NH4H2PO4

C. Ca(H2PO4)2

D. Ca3(PO4)2

Câu 5. Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2 CaF2.

B. Trong công nghiệp photpho được điều chế từ Ca3P2 , SiO2 và C.

C. Ở điều kiện thường photpho đỏ tác dụng với O2 tạo ra sản phẩm P2O5.

D. Các muối Ca3(PO4)2 và CaHPO4 đều tan trong nước.

Câu 9. Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. Các chất tan có trong dung dịch X là

A. Na3PO4 , Na2HPO4 và Na2SO4

B. H3PO4 , H2SO4 và Na2SO4

C. Na2HPO4 , H3PO4 và Na2SO4

D. Na2HPO4 và Na2SO4

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 A
Câu 2 D Câu 10 C
Câu 3 D Câu 11 A
Câu 4 B Câu 12 A
Câu 5 A Câu 13 D
Câu 6 D Câu 14 D
Câu 7 D Câu 15 C
Câu 8 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X