Trắc nghiệm hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 11 về axit photphoric và muối photphat có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?
Câu 2. Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :
H3PO4 → X → Y → Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là
Câu 3. Thành phần chính của quặng photphorit là
Câu 4. Cho 4 dung dịch sau : Na3PO4 , Na2HPO4 , NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là : pH1 , pH2 , pH3 , pH4. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần pH ?
Câu 5. Nhận xét nào sau đây đúng ?
Câu 6. Cho các chất sau : NaOH , H3PO4 , NaH2PO4 , Na2HPO4 , Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là
Câu 7. Cho sơ đồ sau : HCl + muối X → H3PO4 + NaCl
Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.
Câu 8. Cho các phản ứng sau :
(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2(lò điện) ; (2) NH3 + O2(t⁰ cao) ; (3) Cu(NO3)2(t⁰ cao) ; (4) NH4Cl + NaOH
Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra đơn chất là.
Câu 9. Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. Các chất tan có trong dung dịch X là
Câu 10. Cho sơ đồ chuyển hóa : P2O5 + KOH → X ; X + H3PO4 → Y ; Y + KOH → Z

Các chất X, Y, Z lần lượt là
Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là
Câu 12. Thủy phân hoàn toàn 5,42 gam PX3 trong nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Biết rằng H3PO3 là một axit 2 nấc. Công thức của PX3 là
Câu 13. Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4 với hiệu suất phản ứng đạt 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được là
Câu 14. Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.
Các muối trong dung dịch X là
Câu 15. Cho dãy biến hóa sau :
$Ca3(PO4)2 \overset {+ H2PO4} \rightarrow H3PO4 \overrightarrow + \overset {+Ca3PO4} \rightarrow Ca(H2PO4)2$
Biết hiệu suất 70%, khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 A
Câu 2 D Câu 10 C
Câu 3 D Câu 11 A
Câu 4 B Câu 12 A
Câu 5 A Câu 13 D
Câu 6 D Câu 14 D
Câu 7 D Câu 15 C
Câu 8 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X