Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phản ứng P + HNO3 đặc, nóng được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X