Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì?

TRẢ LỜI

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ Hình thư được ban hành năm 1042 do nhà Lý biên soạn. Bộ luật này ra đời thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó.

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là Hình thư

Thông tin thêm về Hình thư

Năm 1042, vua Lý Thái Tông sai Trung thư sảnh - một cơ quan phụ trách việc " sửa định luật lệ, chia môn loại, biên ra điều khoản" làm bộ Hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, được soạn thảo dựa trên luật tục, tập quán của các thời trước, mặt khác có sự tham khảo Đường luật (Trung Quốc). Gọi là Hình thư nhưng không chỉ quy định về hình sự mà còn bao trùm các lĩnh vực khác, do kỹ thuật lập pháp cổ các quan hệ xã hội được bảo vệ và gắn liền với quy phạm hình sự nên luật thời đó gọi là Hình pháp. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết đây là tập luật lệ có tính chất pháp điển, bao gồm 3 quyển.
Câu hỏi liên quan
Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?

A. Hình thư.

B. Quốc triều hình luật.

C. Luật Hồng Đức.

D. Hoàng triều luật lệ.

Điểm tiến bộ nhất của bộ luật Hồng Đức so với các bộ luật trong lịch sử phong kiến Việt Nam là gì?

A. Thực hiện chế độ hạn nô

B. Chú ý vào vệ sức kéo trong nông nghiệp

C. Chiếu cố đến những thành phần nhỏ bé, dễ bị tổn thương trong xã hội

D. Chú trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

A. Hình thư

B. Quốc triều hình luật

C. Luật Hồng Đức

D. Hoàng Việt luật lệ

Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

A. Hình luật.

B. Hình thư

C. Lê triều hình luật

D. Luật Hồng Đức

Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

A. Hình thư

B. Hình luật

C. Luật Hồng Đức

D. Hoàng Việt luật lệ

Năm 1815, vua Gia Long đã ban hành bộ luật có tên là

A. Hoàng Việt luật lệ.

B. Đại Việt luật lệ.

C.Luật Hồng Đức.

D. Luật triều Nguyễn.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X