Trắc nghiệm Sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 26 - Quang Trung xây dựng đất nước có đáp án

Câu 1. Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?
Câu 2. Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh ?
Câu 3. Loại chữ nào được Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước ?
Câu 4.

Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?

Câu 5. Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì ?
Câu 6. Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm ?
Câu 7. Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì ?
Câu 8. "Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình" là câu thơ của ai?
Câu 9. Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh ?
Câu 10. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?
Câu 11. Tình hình Đại Việt cuối thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?
Câu 12. Vua Quang Trung đã chọn khu vực nào làm nơi đóng đô sau khi đánh bại giặc ngoại xâm?
Câu 13. "Chiếu khuyến nông" được ban hành để giải quyết vấn đề gì?
Câu 14. Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?
Câu 15. Dưới thời vua Quang Trung, loại chữ nào được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước?
Câu 16. Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách xây dựng đất nước của vua Quang Trung?
Câu 17. Vì sao vua Quang Trung lại yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chợ búa?
Câu 18. Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc". Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?
Câu 19. Vì sao Quang Trung cần khẩn trương xây dựng một quân đội mạnh?
Câu 20. Những chính sách xây dựng đất nước dưới thời vua Quang Trung có tác dụng gì quan trọng nhất đối với lịch sử dân tộc?
Câu 21. Một trong những nguyên nhân chính đưa đến thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 12C
Câu 2DCâu 13C
Câu 3CCâu 14B
Câu 4DCâu 15C
Câu 5DCâu 16D
Câu 6BCâu 17B
Câu 7CCâu 18A
Câu 8ACâu 19A
Câu 9ACâu 20B
Câu 10CCâu 21B
Câu 11A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X