Trong số các chất : C3H8 , C3H7Cl , C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong số các chất : C3H8 , C3H7Cl , C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên tố nitơ có hóa trị cao nhất nên C3H9N có đồng phân cấu tạo nhiều nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X